زندگی در گذر هست.
چرخ روزگار برای کسی نایستاد و با مردن کسی هم وقفه ای در گذر روزگار پیش نیومد.
در واقع میلیون ها سال هست که این روند ادامه داشته و داره.
فقط این ما هستیم که زاده شده، یه مدت زجر میکشیم و بعد پودر میشیم.
دست کم برای من اینطور رقم خواهد خورد. هیچ چیزی هم پس از من باقی نخواهد موند.
شادی و خوشحالی دنیا هم برای عده ی کمی هست که من جز اونها نیستم.
😔