دیشب پس از مدت ها مجبور شدم بزنم. اونم دو بار.
چاره ای نداشتم. ترسم از این بود که وقتی خواب هستم همه جا رو به گند بکشه.
آدمی که تنها هست و پارتنر نداری، چاره ای جز این نیست.