کتاب "دو قرن سـکـوت" زرین کوب رو آوردم بخونم.
دیشب هم که کتاب "غرور و تعصب" به پایان رسید و پیشتر از اون کتاب "ربه کا".
امسال کتاب های زیادی رو خوندم.
😊