کتاب "دو قـرن سـکـوت" زریـن کـوب رو بردم گذاشتم سر جاش. بس که واژه های تازی داره. آدم نمیفهمه چی نوشته. باید یه دیکشنری بذاری کنار دستت برای خوندن این کتاب!

کتاب "قمارباز" از فئودور داستایوفسکی رو آوردم بخونم.

yes