یکسری آدم ها هستن که هیچ حال و حسی ندارن.

هرچی نگاشون میکنی چیزی تو وجودشون پیدا نمیکنی.

مثل یه عروسک کوکی هستن. انگار برنامه ریزی شدن تا یکسری حرف ها و حالات رو خودکار بگن یا نشون بدن.

خوشم از اینطور آدم ها نمیاد. نه اینکه متنفر باشم. باید وقت و زمان زیادی برای شناخت اونها بگذاری.