یه مدت به سرباز فیـتیـش داشتم. حالا به پا و کفش هم همینطور.

حالا سرباز و پا و کفش.

امروز که رفته بودم پیاده روی، سربازی از جلوم رد شد. دلم غش رفت.

blushwink