تو رو دارم. 

شاید مدت کمی هست که پیدات کردم. به تعداد انگشت های یک دست. 

ولی تو همین چند روز شدی همه ی زندگی من.

تو هم منو دوست داری.

من و تو امروز دست در دست هم، خوشبخت ترین پسرهای دنیا بودیم.

چه حالی میده دزدیده بوسیدن هم، نزدیک کمربندی کنار درخت کاج تو تاریکی.

heartkiss