امروز با هم رفتیم بیرون شهر.

وای اینقدر همدیگه رو خوردیم و مالیدیم نگو و نپرس.

الان لبم همش کبود شده.

خیلی خوش گذشت.