" رنج از سه سو ما را تهدید می‌کند:

 

۱. از تن خودمان؛ که محکوم به تباهی و نابودی است و حتی نمی‌تواند بدون درد و تشویش سر کند.

 

۲. از جهان بیرون؛ که ممکن است با نیرو‌های ستمگر و درهم شکننده و ویرانگرش بر ما خشم آورد.

 

۳. و سرانجام از وابستگی‌هایمان به انسان‌های دیگر؛ و چه بسا رنجی که از آخری نصیبمان می‌شود از دوتای دیگر دردناکتر باشد. "

 

 زیگموند فروید

تمدن و ملالت ‌های آن