"بعضی چیزها را نمی‌توان درمان کرد.
فقط باید آنها را به دوش کشید".

از کتاب:

(عیبی ندارد اگر حالت خوش نیست.)

مگان دیواین.